Изработка на куклен театар

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 4-5 години

Изработка на куклен театар (ликовна игра) рециклирање со имагинација

Цел - Да се поттикне самостојноста кај децата во користењето на различен ликовен и останат неликовен материјал, прифаќање на екологијата како дел од современиот начин на живеење.