Брм, брм

Објект Пчелка 2

Возрасна група од 9-18 месеци

„Брм, брм“... возиме колички

Цел - да се поттикнуваат децата на самостојна игра, да се вклучуваат во заедничка игра со другите деца, воспоствување интеракција.