Печатење со овошје

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 2-3 години

Печатење со овошје - ликовна игра

Цел - Да се поттикнува интересот на детето за откривање нови нешта во однос на оние кои веќе се познати.