Облачето роси

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Облачето роси

Цел - да се поттикне интересот на детето за учество во ликовна активност преку користење на разни форми на ликовно изразување.