Подарок за Баба и Дедо

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Работилница - Подарок за Баба и Дедо

Цел - Да се подржува детето во истрајноста во процесот на учењето и откривањето и да се развива вештината за движење на прстите и дланките за конкретна цел.