Шарена игра

ЕДУИНО ИГРАТОН

#едуиноигратон #активност3 #Шаренаигра

@Едуино - колективен портал

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Шарена игра

Цел - Да се оспособи детето за истражување, користење, комбинирање со различен ликовен и неликовен материјал.