Бинго

ЕДУИНО ИГРАТОН

#едуиноигратон #активност1 #Бинго

@Едуино - колективен портал

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

Реализатор педагог Маргарита Ставрова

Оваа активност ја подобрува мотивацијата и носи забава кај секој од дечињата.

Активноста „Бинго“ го подржува детето во својата истрајност при процесите на учење и откривање.