Препознај ја емоцијата

ЕДУИНО ИГРАТОН

#едуиноигратон #активност5 #Препознајјаемоцијата

@Едуино - колективен портал

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Препознај ја емоцијата

Цел - Да се поттикне и оспособи детето за препознавање на емоциите и разговарање за истите.