Бинго - Професии

ЕДУИНО ИГРАТОН

#едуиноигратон #активност1 #Бинго

@Едуино - колективен портал

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

Бинго - Професии

Цел - Да се запознаат децата со повеќе видови професии, да ги препознавааат и именуваат, да се стекнат со нови знаења преку игра.