Ликови од шишиња

ЕДУИНО ИГРАТОН

#едуиноигратон #активност1 #Ликовиодшишиња

@Едуино - колективен портал

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Ликови од шишиња

Цел - да поттикнеме имагинација, фантазија и креативно изразување кај децата како и позитивни емоции преку учество на игри на улоги, шишиња како средство за изразување на мислите и идеите.