Ежиња

ЕДУИНО ИГРАТОН

#едуиноигратон #активност4 #Ежиња

@Едуино - колективен портал

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

Ежиња

Цел - Да се поттикне детето да ги користи движењата на прстите и дланката за конкретнa цел.