Дождовни капки

Објект Сонце

Воспитна група од 2-3 години

Дождовни капки

Цел - Да се поттикнат децата на интерес за учество во ликовни активности преку користење на разни форми на ликовно изразување.