Шумско џуџе

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

"Шумско џуџе"

Цел - Да се развијат способности за користење различни природни материјали, предмети и други достапни ресурси за искажување на сопствените идеи. Развивање на колективно ликовно творење.