Весникарска уметност

ЕДУИНО ИГРАТОН
#едуиноигратон  #активност6 #Весникарскауметност
@Едуино - колективен портал
Објект Буба Мара
Воспитна група од 5-6 години
Активност 6 Весникарска уметност
Цел - Да се поттикнува детето да користи различен материјал за ликовно изразување; Да се поттикнува да ја користи својата креативност во секојдневните активности.