Есенски изработки

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Есенски изработки - творечка игра

Цел - Да се поттикнува детето на користење различни материјали и средства во изразувањето на сопствените идеи;

Да се поттикнува на користење на различни ликовни и останати материјали.