Полжавчиња

Објект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

Полжавчиња

Цел - Да му се овозможи на детето стекнување на претстави и поими за некои карактеристики од животинскиот свет од блиската околина.