Виножитото на детските можности

Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот - одбележување

Објект - Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Работилница

Виножитото на детските можности

Реализатори - логопед, професор по физичко воспитание

Цел - Да се поттикнуваат децата на најразлични начини да им помагаат на сите кои имаат било каква потешкотија во развојот.

1. „Вики и очилата“ приказна - стекнување на основни познавања на физичките различности

2. „Оди по патеката со затворени очи“ - ориентација во простор

3. Запознавање со Браевата азбука и нејзината примена - „Кој предмет сум јас, која буква сум јас“ - Браева Азбука - поттикнување на сетилото за допир

4. „Направи ја истата форма“

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: