Светот на шарениот чадор

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Реализација - логопед, професор по физичко воспитание

Креативна работилница - Светот на шарениот чадор

Одбележување - 3 декември Меѓународен ден на лицата со потешкотии во развојот

Цел - децата да се поттикнуваат на прифаќање на различностите уште од најмала возраст низ различни примери од секојдневието, да другаруваат и да се зближуваат.