Чадорче

Објект Сонце

Воспитна група од 3-4 години

Чадорче

Цел: Да се поттикне детето за користење на дланките и прстите за конкретна цел.