Во наше село чешма шарена

Објект Буба Мара

"Во наше село чешма шарена" музика и движење

Рециклирање со имагинација

Цел - Да се поддржуват, развиваат и негуваат позитивни емоции, разликување и препознавање на различни видови на музички израз. Оспособување за користење на различни видови на материјали, алатки, инструменти, како и способност за графичко и ликовно изразување на емоциите.