Сликање со музика

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 години

Сликање со музика

Цел - Да се оспособи детето за опсервација, слушање и имагинација според доживувањата низ музичка активност.