Новогодишна елка

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 9-18 месеци

Новогодишна елка

Цел - да се поттикнуваат позитивните емоции кај децата уште од најмала возраст.