Моето раче

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Моето раче

Цел - да се поттикнуваат децата на креативност и истрајност, запознавање со основните бои.