Социјални поздрави

Како да го поттикнете детето да се поздравува со другите деца

Подготвено од социјални работници Весна Христова и Биљана Николовска Трајановска