Новогодишни подготовки

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

Новогодишни подготовки - ликовна игра

Цел - Поттикнување на креативноста на децата со употреба на разни материјали за работа.