Размислувај еднакво

ЈУДГ Буба Мара ги зајакнува професионалните компетенции преку рамката на „Основи на социјална кохезија и културен дијалог“.

За таа цел сите воспитувачи го следеа вебинарот „Размислувај еднакво“ - примена на програмата во предучилишното образование и воспитание.

Се осврнуваме на социоемоционалниот развој на децата како појдовна основа на детскиот развој.