Собирање и рециклирање на отпадно масло

ЈУДГ Буба Мара активно учествува во

ПРОЕКТОТ - „УЧИМЕ ДА РЕЦИКЛИРАМЕ ОТПАДНО МАСЛО“

Реализација - 11.2021 до 02.2022 година - 4 работилници

Соработници - МОН и Суниленс ДООЕЛ Скопје

Учество на сите објекти - воспитни групи од 4-6 години

Координатор - педагог Маргарита Ставрова

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 5-6 години

2. РАБОТИЛНИЦА

Собирање и рециклирање на отпадно масло (работен лист бр.2)

Цел - Децата уште од најмала возраст учат за отпадното масло за јадење од домаќинствата кое треба да се собира и рециклира а не да се истура насекаде.