Мистериозна кутија

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Мистериозна кутија

Цел - Да се развива списобноста за искористување на играта и игровните активности во функција на учење и откривање.