Новогодишна Елка

Објект Буба Мара 1

Воспитна група 2-3 години

Новогодишна Елка

Цел - да се поттикне интересот кај децата, за користење различни материјали и предмети за изразување на креативноста, радоста и задоволството од успешно завршената работа.