Потрага по богатството

Објект Сонце

Воспитна група од 5-6 години

"Потрага по богатството"

Цел - Да се поддржува детето на свој начин да ги пренесе своите решенија, искуства, мислења, заклучоци.

Да се развива способност и стратегии за користење на старите знаења и искуства во стекнување нови поими и претстави.