Елко, елкичке

Објект Буба Мара

Возрасна група од 9-24 месеци

Елко, елкичке

Цел - Да се поттикнуваат децата да учествуваат во колективна игра, поттикнување внимание и истрајност.