Новогодишна сказна

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

Реализација - педагог Маргарита Ставрова во соработка со воспитувач Анета Станкова

Работилница

„Новогодишна сказна“ - изработка на сликовница

Цел - децата да се поттикнат кон ликовна креативност, читање на сликовници како и да стекнат навика да користат сликовница како во градинка така и дома и да го развиваат говорот преку раскажување на она што го слушнале виделе и доживеале.