Топла облека

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Топла облека - ликовна игра

Цел - Да се запознаат децата со карактеристиките на годишното време зима и да се развива ситната моторика на дланките и прстите.