Снешко

Објект Буба Мара 1

Возрасна група од 18-24 месеци

Снешко

Цел - Да се поттикнуваат децата на взаемна игра, да изразуваат радост и смеа.