Коледе

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

Коледе

Цел - Да се збогатуваат емотивните искуства за традицијата и народните обичаи по повод верскиот празник "Коледе",чувство за припадност кон семејството и групата. Способност за користење на ткаенини и ткаење на коледарска торбичка, запознавање со боите на фолклорот.