Бројот еден

Објект Буба Мара

Воспитна група од 3-4 години

„Бројот еден“

Цел:

- Да се поттикне способност за визуелно восприемање и именување на броевите (бројот еден)

- Да се поттикне формирање на трпеливост и истрајност како особини на личноста.