Топла облека

Објект Пчелка 2

Воспитна група од 3-4 години

Топла облека

Цел - Да се поттикне детето да ги користи движењата на прстите и дланките за конкретната цел , и да се развива способноста да витка, лепи и тутка хартија и други материјали.