Снешковци

Oбјект Лавче

Воспитна група од 2-4 години

"Снешковци" - рециклирање

Цел - Да се развиваат способности за опсервација и имагинација според доживувањата низ ликовните активности.