Слика по слушање музика

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 5-6 одини

Слика по слушање музика

Цел - Развивање на детската креативност и имагинација, изразување на детските емоции поттикнати од музиката преку цртеж.