Рециклираме и уметнички дела креираме

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 5-6 години

Рециклираме и уметнички дела креираме

Цел: Да се поттикнува детето кон разни видови креативност и да се поддржува кон користење на предметите за друга намена различна од онаа за која тие се создадени.