Снешко

Објект Буба Мара

Воспитна група од 2-3 години

Снешко - ликовна игра

Цел: Да се поттикне интересот на детето кон запознавање и користење на различни ликовни и останати материјали (темперни бои, четки).