Стави ја коцката во множеството со иста боја

Објект Лавче

Воспитна група од 4-6 години

"Стави ја коцката во множеството со иста боја"

Цел - Да се развиваат способности за класификсција, компарација и серијација според боја,форма, големина, вид и род.

Видеата можете да ги погледнете на следните линкови: