Јас пред моето огледало

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Јас пред моето огледало

Цел: Да се оспособува детето за искажување на сопствените емоции.