Чоколадната куќичка

Објект Буба Мара 1

Воспитна група од 3-4 години

Чоколадната куќичка - моделирање

Цел - Да се поттикне креативноста, истрајноста кај децата, да се оспособат за употреба на користење ножички и сечење по контура, развивање на фантазијата кај децата.