Зимски лудории

Објект Пчелка 1

Воспитни групи од 3-6 години

Зимски лудории

Цел - Поттикнување радост преку доживување зимски убавини.