Гужвање хартија

Објект Буба Мара

Возрасна група од 9-24 месеци

Гужвање хартија

Цел - Да се поттикнува детето кон користење на прстите во секојдневните игри и активности.