Атлетика

Објект Пчелка 1

Воспитна група од 4-5 години

Реализација - Професор по физичко воспитание

Дисциплина - атлетика

- ножички

- суножен прескок

Цел - Да прескокне детето на одредено растојание во висина со залет и од место.