Двоглед

Објект Пчелка 1
Воспитна група од 4-5 години
Двоглед - ликовна игра 
Цел: да се поттикне детето кон различни видови на креативност.