Дисциплина - атлетика

Објект Сонце
Воспитна група од 5-6 години
Реализација - Професор по физичко воспитание
Дисциплина - атлетика
- ножички
- суножен прескок
Цел - Да прескокне детето на одредено растојание во висина со залет и од место.