Ракетата лета во вселената

Објект Буба Мара

Воспитна група од 5-6 години

"Ракетата лета во вселената"

Замислено патување

Цел - Да се оспособува детето за користење на различни форми, начини и извори на информации, запознавање со нова содржина, потреба за разгледување на печатен материјал, и креативно изразување преку користење на различни ликовни материјали.